Tuesday, March 20, 2012

TUHAN ITU MAHA ESA


Para ulama mengatakan Islam adalah berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mentauhidkanNya, patuh kepadaNya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bertauhid maksudnya adalah beribadah murni kepada Allah Ta'ala semata, tidak pada yang lainnya. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Begitu pula orang yang berserah diri pada Allah Ta'ala juga pada selainNya (menduakan Allah Ta'ala dalam ibadah), maka ia disebut musyrik. Yang berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, itulah yang disebut muwahhid (ahli tauhid).

Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ibadah. Sesembahan itu beraneka ragam, namun orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. 
Allah Ta’ala berfirman, "...Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. At Taubah: 31).
Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah: 5).
Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang lurus dalam firmanNya, “Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Yusuf: 40). 
Inilah yang disebut Islam. Sedangkan yang berbuat syirik dan inginnya melestarikan syirik atas nama tradisi, tentu saja tidak berprinsip seperti ajaran Islam yang dituntunkan.

Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi laranganNya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tidak cukup menjadi seorang muwahhid (meyakini Allah Ta'ala itu diesakan dalam ibadah) tanpa ada amal. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja, ia juga harus berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Jadi prinsip seorang Muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. 

Demikianlah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ‘alaihis salam di mana Beliau 'alaihis salam dan orang-orang yang bersama Beliau 'alaihis salam (*) berlepas diri dari orang-orang musyrik. Saksikan pada ayat, “Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu...” (QS. Al Mumtahanah: 4). 
Nabi Ibrahim ‘alaihis salam berlepas diri dari orang musyrik dan sesembahan mereka.
Dalam ayat lain disebutkan pula, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. At Taubah: 23).
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia...” (QS. Al Mumtahanah: 1). 
Demikianlah pedoman agar menjadi Muslim sejati, yaitu bertauhid, melakukan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik.
Wallahu a'lam...

(*) Ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang bersama Beliau 'alaihis salam adalah para Nabi, ada juga  yang memaknai sebagai orang-orang yang beriman.